Beoordeeld met 8.0 / 10
Van werkplaats naar jouw huis
Volledig maatwerk tafels
Eerste bos bloemen is van mij!
Menu
0

Algemene voorwaarden

Geert Meubelmakerij
Vestigings- & postadres: Ochtenstraat 25, 2731EN Benthuizen
E-mailadres: info@koopjetafel.nl
Telefoonnummer: 06-48186486
KvK-nummer: 77263251
Btw: NL003170038B50

Geert Meubelmakerij

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. Ondernemer: De eenmanszaak Geert Meubelmakerij handelend onder de naam Koopjetafel.nl, gevestigd aan Ochtenstraat 25 te Benthuizen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77263251; Wederpartij: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie de ondernemer een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Schriftelijk: Per brief, e-mail en/of berichtendienst (zoals whatsApp). Overeenkomst: Iedere tussen de ondernemer en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee de ondernemer zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Dag: kalenderdag; Modelformulier Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor voor herroeping: herroeping.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en wederpartij worden gesloten. 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door de ondernemer dienen te worden betrokken. 4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De ondernemer en de wederpartij treden in overleg over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking ervan in acht worden genomen. 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 7. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 4. Indien een aanbod van de ondernemer is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De wederpartij draagt de schade voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot die gegevens. 5. De opgegeven termijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 6. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 7 – UITOEFENING HERROEPINGSRECHT EN KOSTEN DAARVAN 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTING VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 9 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en  de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;  en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 10 – DE PRIJS 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval (bij uitsluitend levertijd langer dan 30 dagen!) het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 – BETALING 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten dient te consument maximaal 50% van de verschuldigde bedragen vooruit te betalen. De consument en ondernemer kunnen in de overeenkomst afwijken van deze bepaling. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 5. Bij een consument bedragen de incassokosten maximaal zoals opgenomen in het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de wederpartij, blijven eigendom van de ondernemer, zolang de wederpartij deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald. 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de wederpartij een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen) vestigen. 3. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan de ondernemer ter inzage te geven, als ook op eerste verzoek die plaatsen aan te wijzen waar deze zaken zich bevinden. 4. Voor het geval dat de ondernemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan de ondernemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 5. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de goederen van de wederpartij die de ondernemer in het kader van de overeenkomst eventueel onder zich heeft, onder zich te houden totdat de wederpartij volledig aan diens reeds opeisbare financiële en/of andere verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan. 6. Het recht tot retentie heeft de ondernemer ook in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de wederpartij, in geval de wederpartij onder curatele wordt gesteld alsmede in geval de wederpartij een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 15 – KLACHTEN 1. De wederpartij moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen de ondernemer en wederpartij, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de wederpartij op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft. 2. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan de wederpartij weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de wederpartij wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De wederpartij verleent in dat geval zijn medewerking. 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de wederpartij niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen. 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil. In dat geval zullen, zullen partijen een onafhankelijke mediator inschakelen, waarbij de kosten voor mediation door de partijen worden gedeeld.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGEDE RECHTER 1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. 2. De Rechtbank Den Haag sector kanton is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Aan het laden...
Iets niet helemaal duidelijk? Kom in contact! 06 481 864 86 info@koopjetafel.nl Vul ons contactformulier in
Contact